Święta

Sobota, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I
Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dr Kościoła

Dzisiaj jest

sobota,
30 września 2023

(273. dzień roku)

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Licznik

Liczba wyświetleń:
4001801

SondaStatystyki

Brak własnych statystyk

 

 

NAJBLIŻSZE ZEBRANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ  i  PZK

 

 

 

 

 


 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ od roku 2000

 

� l.

W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii pro�boszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską

lub po�twierdzić jej skład dotychczasowy.

                                                       

� 2.

Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.

 

� 3.

W skład rady wchodzą z urzędu: proboszcz, jako jej przewodni�czący, rektorzy kościołów, wikariusze, katecheci oraz odpowiedni prze�łożeni instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostol�skiego.

 

� 4.

Do rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty

parafialnej, członkowie stowarzyszeń i ruchów, w miarę możliwości z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii.

 

� 5.

Zaleca się, aby doświadczenie członków zespołów synodalnych oraz innych grup zamykających swoją działalność (np. komitet budowy kościoła) zostało wykorzystane w pracy rad parafialnych.

 

� 6.

Rada powinna liczyć, w zależności od wielkości parafii,

dziesięć do trzydziestu osób.

W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady.

 

� 7.

Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia się, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swo�imi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza.

 

� 8.

Powołani członkowie parafialnej rady duszpasterskiej mogą otrzy�mać nominację, którą podpisuje proboszcz i aprobuje dziekan.

� 9.

Inną formą powołania jest odczytanie składu rady w ogłoszeniach parafialnych, po wpisaniu nazwisk do księgi stowarzyszeń i grup apostolskich, którą przedstawia się dziekanowi oraz biskupowi

podczas wizytacji. 

 

� 10.

Tekst nominacji - w brzmieniu jest taki - jak otrzymaliśmy.

 

� 11.

Ustalony przez proboszcza skład rady zatwierdza dziekan.

Dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest archiprezbiter,

a dla archiprezbitera ordynariusz miejsca.

 

� 12.

Podczas inauguracji – członkowie rady składają przyrzeczenie wg wskazanego tekstu.

Po złożeniu przyrzeczenia dotyka się księgi Ewangelii całując ją.

 

 

 

 

� 13.

Kadencja rady trwa pięć lat. Na rozwiązanie rady przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać, pod rygorem nieważności aktu,

pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.

 

� 14.

Gdy członek rady nie może owocnie wypełniać swoich zadań, proboszcz może zachęcić go do rezygnacji. W okolicznościach nadzwyczajnych proboszcz może odwołać członka rady przed upływem kadencji, po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana, albo archiprezbitera.

 

� 15.

W wyjątkowych sytuacjach biskup diecezjalny może zalecić rozwiązanie rady i powołanie jej w nowym składzie.

 

� 16.

Członkowie rady mogą być powoływani najwyżej na kolejne trzy kadencje.

� 17.

Zaleca się uzupełnienie składu rady podczas trwania kadencji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zawsze jednak musi być zachowana proporcja ustalona w p. 7

 

� 18.

Uprawnienia parafialnej rady duszpasterskiej wygasają z dniem objęcia kanonicznego parafii przez nowego proboszcza.

 

� 19.

Posiedzenia rady duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku (w naszej parafii odbywają się co kwartał), ze względu na potrzebę zaprogra�mowania działań i przyjęcia sprawozdania z ich przebiegu.

 

� 20.

Każdemu posiedzeniu rady przewodniczy proboszcz, lub w wy�jątkowych wypadkach wikariusz na podstawie specjalnego upoważnie�nia proboszcza.

 

� 2I.

Proboszcz, w porozumieniu ze swoimi współpracownikami oraz  niektórymi członkami rady, ustala termin spotkania oraz porządek ob�rad,w którym zawsze należy uwzględnić propozycje i wolne wnioski.

 

� 22.

Wszyscy członkowie powinni być powiadomieni o posiedzeniu rady przynajmniej na tydzień przed terminem.

 

� 23.

Na pierwszym posiedzeniu rady wybiera się sekretarza, który pro�wadzi księgę protokołów przechowywaną w kancelarii parafialnej. Księgę tę przedstawia się podczas wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

 

� 24.

Podczas posiedzeń każdy z uczestników rady winien mieć możli�wość swobodnego wypowiedzenia się na tematy ustalone w porządku obrad.

 

� 25.

Kwestie wątpliwe mogą być poddane głosowaniu rady. We wszyst�kich sprawach personalnych, np. zatrudnienie lub zwolnienie pracowni�ków kościelnych, itp., głosowanie jest tajne.

� 26.

Na posiedzeniu rady winny być omawiane wszystkie istotne decy�zje, dotyczące życia parafialnego w wymiarze duszpasterskim i gospo�darczym.

 

� 27.

Głosowanie wskazuje na myśl i wolę większości, której proboszcz, bez poważnej przyczyny, nie powinien lekceważyć, ale ze względu na doradczy charakter rady uchwały nie wiążą proboszcza

w podejmowa�niu decyzji.

 

  � 28.

Po zakończeniu roku kalendarzowego proboszcz przedstawia radzie (lub jej sekcji do spraw ekonomicznych) księgę kasową, w której dwóch członków składa swoje podpisy.

 

� 29.

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady

może być powodem odwołania członka z jej składu.

 

� 30.

              Różnice stanowisk pomiędzy proboszczem a członkami rady roz�strzyga

                          dziekan jako instancja nadrzędna, zaś ordynariusz

jako instancja wyższa.